Vedtægter for foreningen Shoot!

 

§ 1  Navn og hjemsted
Foreningen Shoot! Er hjemmehørende i Københavns Kommune.

 

§ 2 Formål
Det er foreningens formål  gennem festivalen Shoot! at formidle film,  foredrag, udstillinger og fodbooldkulturoplevelser, samt udbrede forståelse af og kendskab til fodboldkultur.

 

§ 3 Driftsmidler
Foreningen tilvejebringer midler til driften ved kontingentbetaling, billetsalg, sponsorstøtte samt ved tilvejebringelse af tilskud fra offentlige og private midler.

 

§ 4Medlemskab
Foreningen henvender sig til alle personer, som har interesse i foreningens formålsparagraf.  Alle personer, firmaer og foreninger samt orgaisationer kan optages som medlemmer i ”Shoot!”.

Bestyrelsen fastsætter kontingent og opkrævningsform.

Når kontingent er betalt, anses medlemskabet for etableret, og medlemmet indtræder med de rettigheder og pligter, som nærværende vedtægter giver.

Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer, der er fritaget for kontingentbetaling.

 

§ 5 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år senest ultimo marts i Københavns Kommune, med følgende dagsorden :

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Forelæggelse af revideret årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årets projekter

Valg til bestyrelse og evt 2 suppleanter

Valg af 1 bilagskontrollant

Indkomne forslag

Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

Forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Indkommer et forslag senere, kan det ikke behandles på generalforsamlingen.

Afgørelserne på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende.                                  

Såfremt blot ét medlem kræver det, afgøres spørgsmålene ved skriftlig afstemning.

Hvert medlem har kun én stemme.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt den samlede bestyrelse ønsker dette, og skal afholdes, hvis mindst 10 % af medlemmerne eller formanden samt et bestyrelsesmedlem skriftligt fordrer dette. 

Begæringen skal være ledsaget af en dagsorden.

Reglerne for ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved ordinær generalforsamling – med de af forholdets natur følgende ændringer.

Bestyrelsen udfærdiger et referat af generalforsamlingen.  Referatet underskrives af dirigenten

 

§ 6 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 9 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år med hhv. 1-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4 eller 4-5.  Genvalg kan finde sted.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer snarest muligt efter valget.

Bestyrelsen afholder møde så ofte som påkrævet. 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 7 Regnskab og budget
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet forelægges senest 15. marts til godkendelse for bestyrelsen, og det godkendte regnskab skal senest 1 uge før generalforsamlingen være tilgængeligt for medlemmerne på et af bestyrelsen valgt sted.  Stedet oplyses i indkaldelsen.

Bestyrelsen udarbejder ved hvert projekt et budget.

 

§ 8 Hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og et af de valgte bestyrelsesmedlemmer i forening.

Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse

 

§ 9 Foreningens aktivitetsniveau
Foreningen skal ved afholdelse af Shoot! Festival og evt andre arrangementer sikre sig at formåls-paragraffen efterleves.

 

§ 10 Ændring af vedtægter
Foreningens vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller ekstraordinær general-forsamling indkaldt efter bestemmelserne herom i nærværende vedtægter.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på vedkommende generalforsamling, og såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Såfremt et forslag om vedtægtsændring bliver vedtaget med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte, men mindre end 50 % af medlemmerne er mødt op, kan general-forsamlingen pålægge bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel.

På denne ekstraordinære generalforsamling kan samme forslag vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte, selv om mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

§ 11 Foreningens ophør
Beslutning om foreningen ophør træffes efter de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer.

Beslutningen om ophør af foreningens virke skal dog godkendes på en ny generalforsamling, der afholdes mindst 3 uger senere.

Indkaldelse til denne generalforsamling kan lovligt ske samtidig med indkaldelse til den første generalforsamling. 

Et eventuelt overskud efter betaling af foreningens gæld skal anvendes til et kulturelt formål, som vedtages af generalforsamlingen.